Psikolojik Testler

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği – IV (WISC– IV) Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği–IV;  6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır. Bu testte genel bir zeka bölümü (IQ) değerlendirmesinin yanı sıra  dört ana alanda bilişsel beceriler değerlendirir. Bunlar: Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme,…

Psikoterapi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ “Düşüncelerin ne ise hayatın da odur. Hayatının gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir” W. Sakespeare Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) günümüzde çocuk, ergen ve erişkinlerde bilimsel araştırma ve klinik uygulamalarda etkinliği en fazla gösterilen psikoterapi yöntemidir. BDT genel olarak bilişsel terapi ve davranış terapilerinin birleşiminden oluşur. Bilişsel terapi modeli her hangi bir olay ya…

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu nedir? Asperger Sendromu (AS) son tanısal sınıflamalarda otizm spektrumu içerisinde yer verilen gelişimsel bir farklılıktır. Bu farklılık nedeniyle AS tanılı bireyler genel olarak diğer kişilerle sosyal iletişim kurmada zorluklar yaşarlar ve yaşıtlarına oranla daha az esneklik gösterirler. Ayrıca tekrarlayıcı, takıntılı ilgi alanları, davranış ya da konuşmaları dikkat çekicidir. AS’lı çocuk ve gençler diğerleriyle…

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm nedir? Otizm, Yunancada “kendi” anlamına gelen “autos” kelimesinden köken alır ve kendini dış dünyaya kapatarak içe çekilmeyi ifade eder. Otizm spektrum bozukluğu ya da daha sık kullanılan haliyle otizm; kişilerarası iletişim ve sosyal ilişki kurmada yetersizlik ve tekrarlayıcı-takıntılı davranışlarla seyreden, beyin gelişimi ile ilgili bir bozukluktur. Otizmde en temel sorun çocuğun diğer insanları algılama…

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir? DEHB; temel belirtileri aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği/dağınıklığı ve dürtüsel davranışlar olan; çocukta aile, okul ve sosyal alanlarda sorunlara yol açan klinik bir durumdur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun farklı tipleri var mıdır? DEHB genel olarak üç biçimde görünür. Bunlar: Dikkatsizliğin ön planda olduğu tip: Temel sorun dikkatin odaklanması, sürdürülmesi ve…

Aile danışmanlığı

Aile danışmanlığı; çocuk ve ergenin normal gelişim sürecinin çeşitli dönemlerinde (örn: tuvalet eğitimi, okula başlama, kardeş doğumu, evlat edinme, annenin işe başlaması vb) tüm aileyi etkileyen kronik hastalık, ölüm ya da boşanma gibi olaylarda, aile bireyleri arasındaki ilişki ve iletişim sorunlarında destek ve danışmanlığı içerir.

Destekleyici Psikoterapi

Destekleyici psikoterapide amaçlar: Psikiyatrik belirtilerin anlaşılması, kontrol edilebilmesi ve tekrarlamasının önlenmesi, Düşük benlik algısı ve sosyal ilişkilerinin desteklenmesi, Değişim için motivasyon sağlanması ve Stresli yaşam olayları ve güncel sorunlar karşısında baş etme ve uyum becerilerinin güçlendirilmesidir. Destekleyici psikoterapide kullanılan temel yöntemler; empatik değerlendirme, belirtilerin açıklanması, güvence verme, model olma, pekiştirme, duyguların onaylanması ve desteklenmesi ile…

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi)

Fiziksel ve ruhsal travmalar çocuk ve ergenlerde sık rastlanan; uzun vadeli duygusal ve davranışsal sorunlara yol açabilen durumlardır. Aile içi şiddet, cinsel istismar, akran zorbalığı, kaza ve yaralanmalar, ciddi sonuçları olabilen bedensel hastalıklar, sevilen birinin beklenmedik kaybı ve benzeri durumlar travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve depresyon gibi belirtilere yol açabilir. Bu durumlar ve yaşanan…

Bilişsel Davranışçı Terapi

“Düşüncelerin ne ise hayatın da odur. Hayatının gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir” W. Shakespeare Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) günümüzde çocuk, ergen ve erişkinlerde bilimsel araştırma ve klinik uygulamalarda etkinliği en fazla gösterilen psikoterapi yöntemidir. BDT genel olarak bilişsel terapi ve davranış terapilerinin birleşiminden oluşur. Bilişsel terapi modeli herhangi bir olay yada durumla ilgili ortaya çıkan…

CAS Testi

İngilizce “Cognitive Assessment system” ifadesinin baş harflerinden oluşan CAS testi planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemler olmak üzere dört ana alanda çocuğun becerilerini değerlendirir. Bu alanların her biri üçer alt testten oluşur. Test ayrıca zeka düzeyi ile ilgili genel bir değerlendirme yapar. Planlama alanı bir problemi çözmek için strateji belirleme, uygun olanı seçme ve…