1. Mukaddes NM, Kılınçaslan A, Küçükyazıcı G, Şevketoğlu T, Tuncer S. (2007) Autism in visually impaired individuals (Görme engelli bireylerde otizm) Psychiatry Clin Neurosci, 61:39-44.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17239037 

    2. Hergüner S, Kılınçaslan A, Görker I, Tüzün Ü. (2007) Serotonin-selective reuptake inhibitor-induced enuresis in three pediatric cases (Üç çocuk hastada SSRI ile ortaya çıkan alt ıslatma) J Child Adolesc Psychopharmacol, 17:367-369.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630870

    3.Kul M, Kılınçaslan A, Yumru M, Kandemir H, Adaletli H, Ceylan MF. (2008) Escitalopram-associated mania in a child (Çocukta Essitalopram ile gelişen mani) Child Adolesc Psychopharmacol, 18:119-120.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18294096

    4.Yılmaz K, Uyar M, Adaletli H, Kılınçaslan A. (2008) Diagnostic pitfalls in children with sleep disorders: two cases with hypersomnia (Uyku bozukluğu olan çocuklarda tanı güçlükleri: iki olguda aşırı uykululuk) Acta Paediatr, 97:1749-1751.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18754824

    5. Kılınçaslan A, Mukaddes NM. (2009) Pervasive developmental disorders in individuals with cerebral palsy (Serebral palsili bireylerde yaygın gelişimsel bozukluk) Dev Med Child Neurol, 51:289-294.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19335564

    6. Mukaddes NM, Fateh R, Kılınçaslan A. (2009) Kleine-Levin syndrome in two subjects with diagnosis of autistic disorder (Otistik bozukluk tanılı iki olguda Kleine-Levin sendromu)  The World J Biol Psychiatry, 10(4Pt 3):969-972.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18609443

    7. Ceylan MF, Kul M, Kültür SE, Kılınçaslan A. (2010) Major depression with catatonic features in a child remitted with olanzapine (Çocukta olanzapin ile iyileşen katatonik özelli major depresyon) Child Adolesc Psychopharmacol, 20:225-227.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20578937

    8. Kılınçaslan A, Mukaddes NM, Küçükyazıcı GS, Gürvit H. (2010) Assessment of executive/attentional performance in Asperger’s disorder (Asperger Bozukluğu’nda yürütücü işlevler ve dikkatin değerlendirilmesi) Turkish J Psychiatry, 21:289-299.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21125504

    9. Yılmaz K, Kılınçaslan A, Aydın N, Kör D. (2011) Prevalence and correlates of restless legs syndrome in adolescents (Ergenlerde huzursuz bacaklar sendromu ve ilişkili özelliklerin değerlendirilmesi) Dev Med Child Neurol, 53:40-47.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20875044

    10. Yılmaz K, Kılınçaslan A, Aydın N, Kul S. (2011) Understanding sleep habits and associated factors can help to improve sleep in high school adolescents (Uyku alışkanlıkları ve ilişkili faktörlerin anlaşılması liseli ergenlerde uykuyu geliştirebilir) Turkish J Pediatr, 53:430-436.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21980846

    11Kılınçaslan A, Tanıdir C, Tutkunkardaş MD, Mukaddes NM. (2011) Asperger’s disorder and Williams syndrome: a case report (Asperger Bozukluğu ve Williams sendromu: bir olgu sunumu) Turkish J Pediatr, 53:352-355.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21980823

    12. Elmi H, Kılınçaslan A, Öztürk M, Yapıcı Z. (2011) A case with hyperkinetic frontal lobe epilepsy presenting as a psychiatric disturbance (Psikiyatrik rahatsızlığa benzer biçimde ortaya çıkan frontal lob epilepsisi) Turkish J Pediatr, 53:574-578.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22272463

    13. Kılınçaslan A, Mukaddes NM, Küçükyazıcı GS, Gürvit H. (2011) Asperger’s Disorder and Nonverbal Learning Disability: Similarity Between Cognitive Profile and Memory Functions (Asperger bozukluğu ve sözel olmayan öğrenme güçlüğü: Bilişsel profil ve bellek işlevlerinin benzeşmesi) Archives of Neuropsychiatry, 48:140-146.

http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/403/buyuk/140-146.pdf

    14. Kılınçaslan A, Tutkunkardaş MD, Mukaddes NM. (2011) Complementary and alternative treatments of attention deficit hyperactivity disorder (Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tedaviler) Archives of Neuropsychiatry, 48:94-102.

http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/403/buyuk/94-102.pdf

    15. Alyanak B, Kılınçaslan A, Harmancı HS, Demirkaya SK, Yurtbay T, Vehid HE. (2013) Parental adjustment, parenting attitudes and emotional and behavioral problems in children with selective mutism (Seçici konuşmazlığı olan çocuklarda ebeveyn uyumu, ebeveyn tutumları, duyusal ve davranışsal problemler) J Anxiety Disord, 27:9-15.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23247199

    16. Alyanak B, Kılınçaslan A, Kutlu L, Bozkurt H, Aydın A. (2013) Psychological adjustment, maternal distress, and family functioning in children with obstetrical brachial plexus palsy (Doğumsal brakiyal pleksuslu çocuklarda psikolojik uyum, annelerde sıkıntı ve aile işlevselliği)J Hand Surg Ame, 38:137-142.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23218557

    17. Sar V, Onder C, Kılınçaslan A, Zoroglu SS, Alyanak B. (2014) Dissociative Identity
Disorder Among Adolescents: Prevalence in a University Psychiatric Outpatient
Unit (Ergenlerde disosiatif kimlik bozukluğu: Bir üniversite psikiyatri polikliniği’nde sıklık) J Trauma Dissociation, 15:402-419.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24283750

     18Kılınçaslan A, Yilmaz K, Oflaz SB, Aydin N. (2014) Epidemiological study of self-reported sleep problems in Turkish high school adolescents (Türkiye’deki lise dönemi ergenlerde kendi bildirdikleri uyku sorunlarının sıklığı) Pediatr Int, 56:594-600.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24418006

    19. Kılınçaslan A, Mutluer TD, Pasabeyoglu B, Tutkunkardas MD, Mukaddes NM. (2016) Effects of Atomoxetine in Individuals with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Low-Functioning Autism Spectrum Disorder (Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve düşük işlevli otizm spectrum bozukluğu olan bireylerde Atomoksetin’in etkileri). J Child Adolesc Psychopharmacol, 26:798-806.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27228116

    20. Kınay D, Kaya I, Soyata AZ, Kılınçaslan A. (2016) Beneficial Effects of Lithium on Severe Irritability in a Patient with Rett Syndrome (Şiddetli huzursuzluğu olan Rett Sendrom’lu bir olguda Lityumun faydalı etkileri) Child Adolesc Psychopharmacol, 26:949.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27463765

    21. Kılınçaslan A, Kök BE, Tektürk P, Yalçınkaya C, Özkara C, Yapıcı Z. (2017) Beneficial Effects of Everolimus on Autism and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in a Group of Patients with Tuberous Sclerosis Complex (Tuberosklerozlu bir grup hastada Everolimus’un otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite belirtilerine olumlu etkileri) J Child Adolesc Psychopharmacol. 27:383-388.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27797585

    22. Görmez V, Kılınçaslan A, Örengul AC, Ebesutani C, Kaya I, Çeri V, Nasıroğlu S, Filiz M, Chorpita BF. (2017) Psychometric properties of the Turkish version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale – Child Version in a clinical sample (Türkçe Çocuk anksiyete depresyon ölçeği- çocuk formunun klinik bir örneklemdeki psikometrik özellikleri) Psychiatry Clin Psychopharmacol, 27:84-92.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/24750573.2017.1297494

    23. Görmez V, Kılınçaslan A, Ebesutani C, Örengul AC, Kaya İ, Çeri V, Nasıroğlu S, Filiz M, Chorpita BF. (2017) Psychometric Properties of the Parent Version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a Clinical Sample of Turkish Children and Adolescents (Çocuk anksiyete ve depresyon ölçeği-ebeveyn versiyonunun Türk çocuk ve ergenlerden oluşan klinik bir örneklemde psikometrik özellikleri) Child Psychiatry Hum Dev, 48:922-933.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28251450

    24. Çelik-Göksoy Ş, Kılınçaslan A, Kaya İ. (2017) Psychogenic Purpura Successfully Treated with Antidepressant Therapy (Antidepresan tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen psikojenik purpura olgusu) Turk J Haematol. 34:274-275.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28270377

    25. Kılınçaslan A, Aydın S, Kök BE, Akçakaya H, Yapıcı Z. (2017) Pallidal Stimulation in  an 11-Year-Old Boy with Treatment-Resistant Tourette Syndrome (Tedaviye dirençli Tourette sendromlu 11-yaşındaki bir erkek çocukta pallidal uyarım) J Child Adolesc Psychopharmacol. 27:673-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28358600

    26. Erbilgin Gün S, Kılınçaslan A. (2018) Quality of Life Among Children and Adolescents With Tourette Disorder and Comorbid ADHD: A Clinical Controlled Study (Tourette Sendromu ve Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu eştanısı olan çocuklarda yaşam kalitesi) J Atten Disord, Apr 1.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29707998

    27. Karaçetin G., Arman AR, Fis NP ve Epidemiology of Childhood Psychopathology in Turkey (EPICPAT-T) Study Group (2018) Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study (Türkiye’de çocukluk dönemi duygudurum bozuklukların sıklığı) J Affect Disord, 238:513-521.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29936389

    28. Kılınçaslan A, Güneş A, Eşkin M, Madan A. (2018) Linguistic adaptation and psychometric properties of the Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) among a heterogeneous sample of adolescents in Turkey (Ergenlerde Columbia İntihar Şiddeti Derecelendirme Ölçeği’nin Türkçe adaptasyonu ve psikometrik özellikleri) Int J Psychiatry Med, July 30.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30058463